Strefa rodzica

Rekrutacja – wymagana dokumentacja:
ZESPÓŁ WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECI:

• Opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci wydana przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną właściwą dla miejsca stałego zamieszkania,
• Skierowanie na zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju wydane przez Starostę Powiatu właściwego miejscowi zamieszkania – w podaniu wpisać adres Ośrodka w Kozicach Dolnych,
• Kwestionariusz osobowy ucznia – do pobrania w sekretariacie,
• Dokumentacja medyczna (w przypadku uczniów z problemami zdrowotnymi).
________________________________________

SZKOŁA PODSTAWOWA:
• Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną właściwą dla miejsca stałego zamieszkania lub nauki,
• Skierowanie do kształcenia specjalnego wydane przez Starostę Powiatu właściwego miejscowi zamieszkania – w podaniu wpisać adres Ośrodka w Kozicach Dolnych,
• Odpis aktu urodzenia,
• Kwestionariusz osobowy ucznia – do pobrania w sekretariacie,
• Potwierdzenie zameldowania (dowód osobisty lub tymczasowy),
• Świadectwo szkolne z ostatniego roku nauki (nie dotyczy uczniów rozpoczynających naukę w klasie I szkoły podstawowej),
• Dokumentacja medyczna (w przypadku uczniów z problemami zdrowotnymi),
• Dwa zdjęcia.
________________________________________

SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY:
• Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną właściwą dla miejsca stałego zamieszkania lub nauki,
• Skierowanie do kształcenia specjalnego wydane przez Starostę Powiatu właściwego miejscowi zamieszkania – w podaniu wpisać adres Ośrodka w Kozicach Dolnych,
• Odpis aktu urodzenia,
• Kwestionariusz osobowy ucznia – do pobrania w sekretariacie,
• Potwierdzenie zameldowania (dowód osobisty lub tymczasowy),
• Świadectwo ukończenia gimnazjum,
• Dokumentacja medyczna (w przypadku uczniów z problemami zdrowotnymi),
• Dwa zdjęcia.