Komunikacja alternatywna i wspomagająca

Metoda ta umożliwia uczniom nabywanie umiejętności porozumiewania się pozawerbalnego, wspomaga rozwój mowy wykorzystując odpowiedni zestaw specjalistycznych pomocy, urządzeń i programów multimedialnych.

Dobór właściwej metody powinien być zgodny z indywidualnymi preferencjami ucznia. Dlatego w naszej placówce dostosowujemy formy komunikacji do indywidualnych potrzeb dzieci. Te z nich, które porozumiewają się mową werbalną uczą się nią posługiwać adekwatnie do sytuacji społecznych, doskonalą umiejętności prowadzenia dialogu, korygują wady wymowy, usprawniają motorykę narządów mowy oraz słuch fonematyczny.

U dzieci niemówiących stosujemy do komunikacji system obrazkowy Piktogramy oraz PCS-y. Piktogramy dają bezpośrednie i dokładne odniesienie wizualne do danego pojęcia. Za ich pomocą etykietowane są liczne przedmioty i pomieszczenia w placówce. Ułatwia to dzieciom swobodne korzystanie ze sprzętów i pomocy oraz zwiększa ich samodzielność w podejmowaniu różnorodnych aktywności.

Na bazie piktogramów tworzone są grupowe oraz indywidualne plany dnia i aktywności a także tablice komunikacyjne i tematyczne.

W pracy z dziećmi wykorzystywane są również komunikatory elektroniczne umożliwiające nagranie wielu komunikatów werbalnych, którymi użytkownik może posługiwać się w różnych sytuacjach społecznych.

Wykorzystuje on elementy komunikacji totalnej, a więc: słuchowe, migowe (gesty), wzrokowe (symbol graficzny) oraz ustne (mowa).