O nas

Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Kozicach Dolnych działa od 1978 r. Zajmujemy się  kształceniem oraz wychowaniem dzieci i młodzieży z umiarkowaną, znaczną i niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z autyzmem i ze sprzężonymi niepełnosprawnościami. Ośrodek zapewnia wychowankom całodobową opiekę, a uczniom nie korzystającym z internatu bezpłatny dojazd na zajęcia.

Od 2008 roku prowadzone są zajęcia w ramach zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dla dzieci, u których rozwój przebiega dysharmonijnie. W zajęciach mogą uczestniczyć dzieci od momentu wykrycia zaburzeń do rozpoczęcia nauki w szkole. Warunkiem udziału dziecka w zajęciach jest posiadanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju z poradni psychologiczno – pedagogicznej.

Edukacja dzieci i młodzieży w naszym ośrodku polega na integralnej realizacji funkcji wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej szkoły z uwzględnieniem specyficznych form i metod pracy oraz zasad nauczania. Nasza praca dydaktyczno- terapeutyczna polega na wszechstronnym oddziaływaniu na dziecko, poczynając od zajęć edukacyjnych, poprzez zajęcia rewalidacyjne, rehabilitacyjne, jak również poprzez realizację przygotowywanych przez nas Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych.

W skład Ośrodka wchodzą:

 • Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju
 • Szkoła Podstawowa
 • Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Naszym uczniom zapewniamy:

 • zajęcia przedmiotowe
 • zajęcia rewalidacyjne i pozalekcyjne
 • klasy wyposażone w nowoczesny sprzęt i pomoce
 • zajęcia w profesjonalnie wyposażonych pracowniach
 • zajęcia praktyczne na terenie parku i ogrodu
 • Grupy wychowawcze – Internat

Dzieci i młodzież ucząca się w ośrodku w Kozicach Dolnych mają możliwość przebywania w internacie ośrodka. 

Zapewniamy komfortowe warunki wszechstronnego rozwoju i edukacji w bardzo dobrze wyposażonych klasach, pracowniach, salach internackich.

Placówka dysponuje profesjonalnie wyposażonymi klasopracowniami oraz gabinetami specjalistycznymi do zajęć rewalidacyjnych. Posiadamy m.in. salę integracji sensorycznej, pracownię komputerowo – multimedialną, salę komunikacji alternatywnej i wspomagającej, pracownię gospodarstwa domowego, gabinet logopedyczny, salę rehabilitacyjną, salę doświadczania świata.

Naszym uczniom zapewniamy zajęcia specjalistyczne, w zależności od potrzeb:

 • terapię integracji sensorycznej
 • dogoterapię
 • zajęcia z ceramiki i garncarstwa
 • zajęcia logopedyczne
 • zajęcia z psychologiem
 • zajęcia z pedagogiem
 • zajęcia wspomagające wszechstronny rozwój
 • terapię autyzmu

Zapewniamy bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych, które mają na celu  wspieranie inicjatywy, kreatywności oraz rozwijanie zainteresowań uczniów w zakresie różnych rodzajów aktywności – artystycznej, sportowej, poznawczej. W placówce działają koła:  teatralne, sportowe, ekologiczne, informatyczne, kulinarne, plastyczne, fotograficzne. Współpracujemy z grupą wolontariuszy, którzy z zaangażowaniem biorą udział w zajęciach pozaszkolnych i uroczystościach.

Placówka umożliwia uczniom udział w  wydarzeniach społecznych i kulturalnych, także na szczeblu pozaszkolnym – konkursy plastyczne, przeglądy teatralne, zawody sportowe, wycieczki,  udział w akcjach, projektach.

Rodzice są naszymi partnerami, aktywnie uczestniczą w procesie wychowania i edukacji swoich dzieci. Współtworzą tradycję szkolną poprzez udział  w uroczystościach, ważnych wydarzeniach ośrodka.

Rada Rodziców wspomaga nas w realizacji zadań i celów statutowych, tworzeniu niepowtarzalnego klimatu placówki.

Malownicze położenie Ośrodka dodatkowo wpływa na dostarczanie dzieciom radosnych chwil podczas spacerów zabaw i zajęć.  Ogród szkolny, stanowi doskonałą bazę dydaktyczną i naturalną „salę doświadczania świata”. Już od szkoły podstawowej uczniowie poznają jego zasoby. Mogą w nim realizować zajęcia praktyczne. Ośrodek położony jest w zabytkowym  parku, w którym mogą spacerować, organizować rajdy terenowe, poznawać zwierzęta i zbierać  naturalne dary. Położenie na wsi i otoczenie przyrody daje uczniom możliwość uczyć się życia w bliskości z naturą, co doskonale wpływa na ich rozwój.